آموزش وردپرس
خانه / اس ام اس / اس ام اس گریه دار غمگین

اس ام اس گریه دار غمگین

اس ام اس گریه دار غمگین

اس ام اس گریه دار غمگین

آرزوی خیلــــــــی ها بودم ! اما
اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم … !!!

::
::

خـــدایــا … !
وقـت داشـتی تقـدیـر مـا رو درسـت کـن .. !!!
قسـمت آسفـالتـش درسـت افتـاده رو دهـن مــا …

::
::

اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم ..!
اعـتـراف مـی کـنـــم : ..
زمــــانـــی دل یـکـی را ســوزانــده ام !!
حــالا ..
یـــکـــــی..
یـــــکــــــی ..
یـــــــــکــــــی ..
دلـــم را مــی ســوزانـنـد !!

::
::

گـوش کـن درد و دل آدم هــارو ، امــا با هــر کـس دردو دل نکـن،
گـاهـی آدم هـا درکِـشو ندارند و این به ضـررِ خـودتـه !!!!

::
::

مـی خـ‌وام
عـاشـق بـِـشم !
بعـ‌د بـا اون قــ‌دَم بـ‌زنـم
لـحـ‌ظـه هــام و بـاهــاش بـ‌ســـازم
بـهـش بـگـم دوسـ‌تـــ دارم و وقـ‌تـی مـُطمـ‌ئن شـُد
مـُ‌نتـظـِ‌ر بــاشـم تنـهـــام بـ‌زار و بـگه : مـا از اول مـال هم نـ‌بـ‌ودیم !
و مـن دوبــاره مثـ‌ل هـ‌مـیـ‌شـه گـ‌وشـه‌ی اُتـاق بـ‌شینم و آهـ‌نگ غـمگـین گـ‌وش بـ‌دم
فقـط فرقـش بـا قبلا ایـن کـه قبلا فـارغ بـ‌ودَم الان عــاشـقـم!

::
::

گـــریه نمیکنم ، نه ایــــنکه سنگم ؛
گـــریه غــرورمـو بــــهــم مـیـزنـه
مـــرد برای هضم دلـــتـنـگیـاش
گـــریه نمـیکنه ، قــــدم مـیـزنه …
::
::

کــــفش هاى آخرین دیــدارمان را برق می اندازم
امــــــا..…
چـــقدر براى پاهـــایم کـوچکند…

::
::

دُچــار یعـــنــی عــاشق
وَ …
بیچــاره مــاهی کــه دُچــارِ آب شـــده اسـت

::
::

می گــــم : خداحــافظ
که تُــو،
چشم تـَــر کـنی که بـگــی: کـجـا؟
مَگـه دَست خُودتـه این اومَــدنو رَفتـَــنا ؟
بعدش سفت بغلم کُـنی بـگــــی:
که هیچ رفتَــنی تـُـو کار نیست اینـو توو مُخت فرو کُـن !
هَمیـن جـا ، بـه دلت اشاره کُنی ، جاتـه تا هَمیشـه!
آخــــر سَرش هم مُحکـم بگی: شـیر فـَهم شــد؟
که مَــن ، دل ضَعفـه بگیرم از این همـه عاشقانـه های مَردونـه و مُحـکَمت ..!

::
::

شایــد تـــــــــو
هیاهـوی قلبـم بـاشـی !
شنیـده نمـی شوی
امـا مـــــن، تـو را نـفس مـی کشم

::
::

معـشـوقه ای پیــدا کـــرده ام
به نـــام…..
روزگـــــار………..
ایــن روزهـا مرا درآغـوش خـویـش
سـخـت به بـازی گـرفتـه استــــ

::
::

بعـــضـی ها تــوی زنــدگی تو راه می یـــــابند
امــــا هــــیــــچ گــاه تو را نمی فــهمــند
مــــثــــل شمع کوچکی که راهــــت را کــــمــی روشن کرده است
ولـــی دســـتـــت را ســـوزانـــــده اســـــــت.

::
::

نمـــی دانـم چــــرا ؟!
ایـن روزهــــا در جـــواب هـــرکــــه از حـــالم
مـــی پرســــد تـــا مــــی گویــــم … ” خوبــــــــم ”
چشمـــــانم خیس مــــی شـــــود … !
::
::

مـن هسـتم تـو کـجایی
تـو هسـتی مـن کـجایم
چـرا وقتـمان را درگـیر هـم نـمی کنـیم
چـرا نـگـاهـمان دزدکیـست …..

::
::

مـــراقــب حــرفـهــایتـان بـــاشـیـد
وقـتـــی زده شــدنــد
فـــقـط قــابـــل بــخـشــش هـستــــنــد نـــــه
فـــرامــوش شـــدن…
::
::

نه یک پاکـت
یک عـمر هم که ســـیگار بکشم فایده ندارد !
تا خودم نسـوزم
دلم آرام نـمی شود
::
::

شـاید دیـگر از مُـــد افتـاده باشـد
شـایـد دیـگر اندازه ام نبـاشد
اما همـچنان عــطــر خـاطره میـدهد
پیـراهـنی که تـو روی شـانـه هـایش اشـک ریخـته ای

::
::
تـویی که میـگی دیـگه نمی تونم مثـل تــو پیـدا کنم!!
واقـعا فکر میکـنی بعـد از تـو دنبـال یکـی مثل تـــو مـی گــــردم؟!

::
::

هَـمیـــشه بـاید کســـی باشد
تا بُغــض‌هایت را قـبل از لرزیدن چــانه ات بفهمد…..
آهای فلانـــــــی…
بــفــهــم!!!

::
::

تـــــوی نانـوایی هم …
صف ” یــــک دانه ای ” ها جـــــــداست ..
از جــذام هم بــدتــر است …
تنهــــــــــــایی …

::
::

هواشنـاسی هـم گیـج شده
از بـس با هر شرایطـی دلم هوایـت را مـی کند
هـوای بوســیدنت … هـوای آغـوشـت …
هـوای خنـده هایــت …
هــوای دَرد دارد !

::
::
لااقـل
رد که می شـوی
بی هـوا بگو : دوسـتت داشتم !!
و تا برگشـتم
لا به لای ِ جمـعیّت
گُــــم شـده باش !!!
::
::
بــرای ِعوض کـردن ِ دنـیـا ،
نـیازی به خوانــدن ِ روزنـامـه های ِ سیـاسـی نیسـت !
نیـازی به تغـییر ِ کابیـنه و ریـیس ِ جمـهور و هـیات ِ دولـت نیسـت !
و نیـازی به تجـمّعات ِ بیـش از دو نـفر نیسـت !
گاهـی ،
تنـــها دو نــــفر مـی تــوانـــند ،
تمـــــام ِ دنــــــیـا را
پشت ِ میز ِ کافه ای
مثـل ِ یک حبّـه قــند
در فـنــجــانی چـــای ، به هـــم بـــزنــند !!!
::
::
کاش دنیـا چـند ثانـیه خـفه میـشد ,
تـا مـن با خـودم گپـی بـزنم…!!!
::
::

به خـیالت نمیـفهمـم
یواشـکی مـرا در خاطـرت مـرور میکـنی ؟!
کـاش تــو مغـرور نبــودی !
کـــــــــــاش …!!!
::
::

بــه سلـامتــی اونــی کــه حتّــی بــه یــاد مــا نیــست
ولــی یـــادش داره مــــا رو داغــــون مــی کنــــه …!!
::
::
نه عزیـــــزم !
قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد…
فقط من و تـــــو
از این به بعد همدیگر را
شــــما
صدا خــــواهیم کرد … !
::
::
خــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا ؛
اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند :
“عیــــــب نــــداره،
با هـــــم درستـــــش میکنیــــم” … !!!
::
::
عاشـق هایـت را مثـل
کـانـال تـلویـزیون عـوض می کـنی
و با افـتخار می گـویی ،
که عـشـق بـرایت این چنـین است !
و مـن می خـندم …
به برنـامه هایـی که هیـچکـدام ،
ارزش دیـدن نـدارند!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *